سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
A0104 - دمای سالانه شهرهای دارای ایستگاه های همدیدی از بدو تاسیس تا پایان سال - 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9