سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
J0106 - تعداد ناوگان اتوبوسرانی و مسافر جابجا شده توسط آن در شهرهای استان تهران - سال 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3