سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0501 - تعداد ولادت و وفات ثبت شده در استان تهران - بهار 97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3