سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
2-14- متوسط حجم فاضلاب جمع آوری شده (مترمکعب در روز)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3