سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
J0704 - عملکرد سيلوهای گندم استان تهران- تابستان98
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3