سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0302 - میزان مصرف گاز طبیعی به تفکیک نوع و تعداد پذیرش اشتراک جدید - تابستان 98
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13