سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0108 - وضعیت چاه ها، چشمه و قنوات مناطق روستایی استان تهران - تابستان 98
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13