سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0601 - تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در استان تهران- بهار 98
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3