سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
24-5- زباله حمل شده خانگی به تفکیک 22 منطقه شهرداری تهران: 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3