سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0231 - زیربنا مدارس بهره برداری شده استان تهران - سال تحصیلی 98-1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9