سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0504 - تعداد ولادت ثبت شده پسر بر حسب گروه سنی مادران در استان تهران - بهار 98
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3