سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0210 - تعداد کلاس مدارس ابتدایی به تفکیک جنس شهر تهران- سال تحصیلی98-1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9