سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0105 - وضعیت تأسیسات، تصفیه و شبکه انتقال آب و جمعیت تحت پوشش شبکه در نقاط شهری استان تهران- بهار 98
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13