سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
D0303 - تعداد طرحهای سرمایه‌گذاری خارجی در استان تهران به تفکیک نوع سرمایه گذاری - سال 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9