سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0207 - تعداد مدارس بزرگسالان شهر تهران- سال تحصیلی97-1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9