سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
F0402 - درآمد دستگاه‌های اجرایی استان تهران - سال 97-96
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13