سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
J0103 - طول راههای تحت پوشش راهداری و تعداد نقاط حادثه خیز جاده ای - بهار1398
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3