سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0206 - تولید، مصارف داخلی نیروگاه ها، خرید، تلفات و فروش انرژی برق و حداکثر بار همزمان شرکت برق منطقه ای تهران - 1398
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3