سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
19-3- میزان تولید برنامه های رادیویی مرکز تهران به تفکیک مخاطب (دقیقه: ساعت)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3