سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
9-4- اطلاعات مربوط به ظرفیت منابع تأمین آب، حجم تولید و فروش و تعداد انشعاب آب در نقاط روستایی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3