سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
5-16- مقدار و ارزش انواع تولیدات مرغداری های پرورش دهنده مرغ تخمگذار و پولت (تن- میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3