سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0505 - تعداد ولادت ثبت شده پسر بر حسب گروه سنی مادران در استان تهران - زمستان 97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3