سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0510 - تعداد فوت شدگان بر حسب گروه های سنی در استان تهران - پاییز97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3