سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
D0301 - میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب، شروع شده و به بهره برداری رسیده در استان تهران - سال 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9