سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
J0113 - تعداد وسایل نقلیه و مسافر جابجا شده سفر درون استانی - زمستان97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3