سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
3-13- مهاجران وارد شده طی 5 سال گذشته بر حسب آخرین محل اقامت قبلی و شهرستان محل اقامت قبلی: آبان 1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3