سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
5-23- سطح زیر کشت و مقدار توليد محصولات كشاورزی اصلی سالانه (به استثنای نباتات صنعتی) (هکتار-تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3