سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
17-4- خانوارهای معمولی استان برحسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد در خانوار، تعداد افراد با سواد و بی سواد: آبان 1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3