سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
17-3- جمعيت ٦ ساله و بيشتر، تعداد باسوادان و نرخ باسوادی در نقاط شهری و روستایی بر حسب جنس: آبان 1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3