سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
17-2- جمعيت ٦ ساله و بيشتر، تعداد باسوادان و نرخ باسوادی بر حسب جنس و سن
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3