سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
22-1- شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری بر حسب گروههای اختصاصی، اصلی و برخی از گروه های فرعی: (100=1395 )
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3