سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
5-19- مقدار و ارزش تولید شیر و کود گاوداری های صنعتی (صدتن- میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3