سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
5-17- تعداد و ظرفیت گاوداری های صنعتی فعال بر حسب نوع فعالیت (رأس)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3