سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
5-10- تعداد بهره برداری های دارای دام سبک و مقدار تولید پشم گوسفند و مو و کرک بز (بهره برداری-رأس- کیلوگرم)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3