سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
5-9- بهره برداری های دارای دام شیردوشی شده، بر حسب تعداد دام و مقدار تولید شیر هر یک از انواع دام (بهره برداری-رأس- تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3