سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
5-7- بهره برداری های دارای انواع دام در روز آمارگیری و تعداد دام آن ها بر حسب جنس: 1396 (بهره برداری- رأس)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3