سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
5-11- بهره برداری های دارای فعالیت باغداری و مقدار تولید محصولات باغی (بهره برداری-تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3