سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٨-10- تعداد واحد مسکونی تعيين شده در پروانه های ساختمانی صادر شده برحسب نوع پروانه و بخش متقاضی در نقاط شهری
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3