سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
5-6- مساحت و نوع فعالیت گلخانه در بهره برداری ها بر حسب شهرستان: آبان 1393(هکتار-بهره برداری)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3