سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٣-10- پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده ساختمانی در نقاط شهری (فقره)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3