سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
5-4- تعداد و مساحت بهره برداری های با زمین به تفکیک آبی و دیم بر حسب شهرستان: آبان 1393(بهره برداری-هکتار)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3