سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
3-7- جمعیت بر حسب نوع خانوار، جنس و شهرستان: آبان 1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3