سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
3-6- خانوار و جمعیت بر حسب ساکن و غیرساکن: آبان 1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3