سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٣-4- توزيع نسبی جمعيت شاغل و بيکار(جويای کار)١٠ ساله و بيش تر برحسب وضع سواد و سطح تحصيلات (درصد)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3