سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
6-5- ارزش افزوده و ارزش پرداختی ها و دریافتی های معادن درحال بهره برداری برحسب فعاليت: 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3