سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
6-4- مقدار و ارزش تولیدات مواد معدنی درحال بهره برداری برحسب فعاليت
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3