سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
6-2- تعداد معادن درحال بهره برداری برحسب فعاليت و نوع استخراج
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3