سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
15-7- سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه مبارزه با مواد مخدر بر حسب نوع فعالیت
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3