سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
18-10- موارد مراجعه بيماران سرپايی ویزیت شده به بیمارستان ها و مراكز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3