سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
18-12- میزان فرآورده های خون تولید و توزیع شده به مراکز درمانی به تفکیک سه فرآورده اصلی(واحد)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3